СТАТУТ
Миколаївської обласної громадської організації

„Федерація риболовного спорту”

1. Загальні положення.

1.1. Миколаївська обласна громадська організація “Федерація риболовного спорту” (далі по тексту – Федерація) – місцева громадська добровільна, неприбуткова організація, створена з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для досягнення загальних цілей в області розвитку рибальського спорту й аматорської риболовлі.

1.2. Федерація діє на основі чинного законодавства України: Конституції України, Законів України „Про об`єднання громадян”, „Про фізичну культуру і спорт”, цього Статуту та спирається на основні засади Статуту Федерації риболовного спорту України.

Діяльність Федерації розповсюджується на Миколаївську область. Юридична адреса Федерації: Україна, м. Миколаїв вул. Набережна, 5\11, кв. 19.

1.3. З моменту державної реєстрації Федерація здобуває права юридичної особи, у тому числі має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, пов’язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

1.4. Федерація має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням та іншими реквізитами, які реєструються згідно чинного законодавства. При необхідності виготовляються бланки, посвідчення членів федерації. Федерація може мати прапор, емблеми, вимпел, інші види символіки.

1.5. Повна назва:

Українською мовою: Миколаївська обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту »,

Російською мовою: Николаевская областная общественная организация «Федерация риболовного спорта»,

Скорочена назва: МОГО «ФРС»;


2. Мета і завдання.

2.1. Основною метою створення та діяльності Федерації є:
- об'єднання зусиль громадян, державних, суспільних, комерційних і некомерційних організацій, в області розвитку та підтримки рибальського спорту і аматорського рибальства;
- організація та проведення змагань, фестивалів, семінарів, тренувань, зборів, конференцій і інших заходів, спрямованих на розвиток рибальського спорту і аматорського рибальства для членів Федерації та осіб зацікавлених у діяльності Федерації;
- сприяння в підготовці кваліфікованих рибалок-спортсменів, суддів та інструкторів з спортивного рибальства серед членів Федерації;
- сприяння в розробці цільових програм по залученню коштів для підтримки й розвитку вітчизняних виробників рибальських, спортивних товарів і встаткування;
- пропаганда традицій рибальського спорту, здорового способу життя;
- сприяння в проведенні та підтримка програм по охороні навколишнього середовища, водних і лісових ресурсів.
2.2. Для здійснення поставлених статутних цілей та завдань Федерація має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
- представляти й захищати законні інтереси своїх членів у державних органах місцевого самоврядування та інших організаціях;
- сприяти в організації та проведенні пільгових туристичних поїздок і інших заходів щодо рибальського спорту й аматорського рибальства, для членів Федерації;
- сприяти в закупівлі і забезпеченні членів Федерації рибальським і спортивним спорядженням на пільгових умовах;
- проводити масові заходи, відповідно до діючого законодавства, з метою залучення суспільної уваги до проблем захисту природи;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України.


3. Членство в Федерації.

3.1. Членство може бути індивідуальним і колективним.
3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути рибалки-спортсмени, рибалки-аматори, інші повнолітні особи , які визнають Статут Федерації, сплачуть членські внески або підтримують організацію безпосередньою участю у її діяльності, а також неповнолітні особи (по письмовій згоді батьків/опікунів) що визнають і зацікавлені в досягненні ії статутних цілей.
3.3. Прийом в члени Федерації проводиться Радою індивідуально, за письмовою заявою особи що вступає, простою більшістю голосів.
3.4. Членство в Федерації може бути припинено за письмовою заявою члена Федерації, або наявності заборгованості за членськими внесками більш ніж шість місяців та у випадку здійснення ним вчинку, який не сумісний з його перебуванням в Федерації. Кожен випадок виключення члена Федерації розглядається Радою Федерації, рішення якої є остаточним.
3.5. Колективними членами Федерації можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, які підтримують і визнають статутні цілі Федерації і виявили бажання бути її колективними членами.
3.6. Прийом колективних членів до складу Федерації здійснюється на підставі рішення трудових колективів та зборами членів інших організацій які бажають бути колективними членами Федерації.
Питання прийому колективного члена Федерації або виключення з неї відноситься до компетенції Ради.
3.7. Відповідно до справжнього Статуту, кожний член Федерації вносить вступний та щорічний членський внесок який може бути внесений частинами та розмір якого щорічно визначається Радою Федерації. Радою Федерації може бути ухвалено рішення про додаткові внески. У цьому випадку в рішенні про введення додаткового внеску повинні бути визначені: розмір, строк, форма внесення кожного внеску.
3.8. Інваліди, діти-сироти, вихованці будинків-інтернатів, ветерани ВВВ і особи, прирівняні до них від сплати річного внеску звільняються.
3.9. Питання про персональне звільнення від сплати вступного, щорічного й додаткового внесків виносяться на обговорення Загальних зборів Федерації.


4. Права та обов’язки.

4.1. Член Федерації має право:
- обирати і бути обраним до керівних органів Федерації;
- брати участь у всіх заходах які проводяться Федерацією;
- користуватися всебічною підтримкою Федерації під час реалізації ним практичної діяльності, передбаченою Статутом та в інших необхідних випадках, передбачених цілями та метою Федерації;
4.2. Член Федерації зобов’язаний:
- чітко дотримуватись вимог Статуту Федерації і зміцнювати авторитет Федерації;
- брати участь у діяльності Федерації по виконанню статутних цілей і завдань;
- дотримуватись Правил спортивного та аматорського рибальства;
- виконувати рішення керівних органів Федерації;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- виявляти ініціативу і підприємливість для всебічного розвитку Федерації.


5. Структура та керівні органи.

5.1. Вищім керівним органом Федерації є Загальні збори її членів, які відбуваються не менш ніж один раз на рік.
Загальні збори членів Федерації, простою більшістю голосів обирають Раду, Президента та Ревізора. На Загальних зборах рішення приймаються шляхом відкритого голосування.
Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів Федерації.
5.2. Загальні збори приймають рішення з будь яких питань діяльності громади:
- вносять зміни та доповнення до Статуту Федерації;
- визначають головні та перспективні напрямки її діяльності;
- обирають та відкликають Раду Федерації, Президента, та склад Ревізора;
- заслуховують та затверджують звіт про діяльність Ради та Ревізора;
- загальні збори мають право відкликати будь-якого члена Ради або достроково провести перевибори всього складу керівного органу у випадку порушення ними Статутних вимог;
Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради, або на вимогу не менш чим 2/3 від числа членів Федерації, Ревізором або Президентом Федерації.
5.3.В період між Загальними зборами Федерації, її діяльністю керує Рада , очолювана Президентом.
5.4.Президент, обирається терміном на три роки.
5.5. Рада обирається терміном на три роки, у доцільному складі.
5.6. Рада:
- здійснює керівництво поточною діяльністю Федерації, забезпечує виконання статутних завдань та рішень загальних зборів;
- розробляє план зовнішньої та внутрішньої діяльності Федерації; приймає рішення про створення та ліквідацію місцевих осередків Федерації;
- приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій із статутом юридичної особи, затверджує їх статути та положення;
- визначає порядок і розмір сплати членських і вступних внесків;
- розпоряджається фінансовими і матеріальними засобами, розробляє для затвердження загальними зборами кошториси доходів та витрат, звіти про витрати коштів;
- визначає форми та розмір оплати праці штатних працівників, формує штатний розклад;
- вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо внесення доповнень до Статуту;
- за необхідністю та/або винятковими обставинами (відмова члена Ради, виключення з Федерації) -Рада має право на внесення змін у чисельний та особовий склад Ради та перерозподіл обовязків за згодою Президента на строк до найближчих зборів;
- приймає інші рішення з питань діяльності Федерації.
5.7. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Вирішальним є голос Президента, якщо голоси є рівними, або за його згодою та у разі відсутності – Головуючого на засіданні.
5.8. Президент:
- здійснює керівництво всією діяльністю та представляє Федерацію у відносинах з державними, громадськими та іншими організаціями, приватними особами, як в Україні так і за її межами;
- за дорученням діє від імені громади;
- укладає угоди, видає доручення на розпорядження коштами та майном Федерації, має право першого підпису на фінансових та інших документах;
- відкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;
- виносить питання на розгляд Ради;
- забезпечує виконання прийнятих планів діяльності Федерації;
- підписує кошториси доходів та витрат, звіти, вхідну та вихідну документацію та інші важливі документи;
- здійснює прийом та звільнення штатних працівників, встановлює розподіл обов’язків;
- виконує інші функції, згідно з Статутом громади;
- координує роботу всіх структурних підрозділів громади;
5.9. Для контролю фінансово-господарської діяльності Федерації загальні збори обирають Ревізора строком на 1 рік із числа членів Федерації, що мають необхідний досвід в організації й веденні бухгалтерського обліку.
5.10.Ревізор:
- контролює виконання Статуту Федерації, рішень загальних зборів;
- контролює фінансово-господарську діяльність і перевіряє правильність виконання програм Федерації;
- перевіряє організацію роботи зі скаргами, заявами й листами;
- організує підрахунок голосів на зборах, у тому числі у випадку заочного голосування;
- при необхідності звертається до послуг професійних аудиторів, оплата яких здійснюється за рахунок Федерації.
5.11. Звіт про результати роботи Ревізора щорічно заслухується й затверджується на загальних зборах Федерації.
5.12. Федерація може створювати свої місцеві осередки відповідно до адміністративно-територіального поділу при наявності не менше трьох членів.
5.13. Місцеві осередки, які мають статус юридичної особи, в своїй діяльності керуються Статутом Федерації та можуть розробляти свої Положення, прийнятими їхніми керівними органами та затвердженими Радою Федерації.
Місцеві осередки, які не мають статусу юридичної особи, в своїй діяльності керуються Статутом Федерації і легалізуються шляхом повідомлення про заснування в установленому законодавством порядку.
5.14.Вищим керівним органом місцевих осередків є загальні збори, які можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності осередків.
5.15. В період між загальними зборами, діяльністю місцевих осередків керує Рада місцевого осередку, яка обирається загальними зборами осередку терміном на два роки.
5.16. Голова місцевих осередків входить до складу Ради, обирається загальними зборами терміном на 3 роки.


6. Кошти та майно Федерації.

6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерації може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи.
6.2. Контрольні, податкові та інші контролюючі державні організації України мають право проведення перевірки фінансово - господарської діяльності громади.
6.3. Федерація і засновані нею об’єкти господарської діяльності можуть мати у своїй власності або орендувати виробничі, житлові та не житлові приміщення, інші споруди культурного, спортивного, побутового, виробничо-господарського та іншого призначення, земельні ділянки, ділянки водойм, сільськогосподарські угіддя, інше рухоме та нерухоме майно і засоби виробництва, володіння якими дозволено законом.
6.4. Кошти Федерації складаються із власних, вступних, щорічних, та додаткових членських внесків, відрахувань з прибутку заснованих нею госпрозрахункових організацій і підприємств, добровільних пожертв фізичних та юридичних осіб, як у грошовій формі, так і у вигляді майна, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.5. Федерація набуває права власності на кошти та майно, передане їй засновниками, державою у встановленому законом порядку.
6.6. Розмір вступних, щорічних та додаткових внесків визначається Радою Федерації.


7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

7.1 Зміни та доповнення до Статуту Федерації приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало більш ніж 3/4 від загальної кількості присутніх.
7.2 Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації.


8. Припинення діяльності Федерації

8.1 Припинення діяльності Федерації може відбутися шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів.
8.2 При реорганізації Федерації її майно і немайнові права та обов’язки переходять до правонаступника.
8.3 Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо рішення підтримало не менш ніж 3/4 голосів від присутніх на зборах, або за рішенням суду.
8.4 При ліквідації Федерації, ініціатором ліквідації створюється ліквідаційна комісія, яка проводить всі дебіторські та кредиторські розрахунки.
8.5 Кошти та інше майно Федерації, в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між членами громади і передаються іншій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавством передаються державі.